Ambities

De samenwerkende partners hebben aan de hand van Leefstijlakkoord Venlo voor de zeven wijken en dorpen met een Gezonde Basisschool van de Toekomst (GBT) de volgende acht ambities voor de periode 2021-2023 geformuleerd:

Ambitie 1: Jeugd in de basisschoolleeftijd eet gezonder, drinkt meer water, beweegt meer, heeft een gezonder gewicht en ook minder conflicten

Deze ambitie wordt uitgevoerd op basisscholen in zeven wijken en dorpen. Zij gaan werken volgens het principe van de Gezonde Basisschool van de Toekomst. Dit is een totaalconcept waarin onderwijs, gezondheid, kinderopvang, peuterspeelzalen en vrije tijdsbesteding (muziekles, sportclub) in een geïntegreerd dagprogramma in school en mogelijk ook in een naschools aanbod worden aangeboden. Denk hierbij aan:

 • gezondheidseducatie
 • gezondheidsbevordering
 • veilige schoolomgeving
 • voldoende onderwijstijd, sport, beweging, ontspanning, cultuur
 • aandacht voor leefstijl, gezonde voeding en gezonde maaltijdvoorzieningen


Doelstellingen Gezonde Basisschool van de Toekomst:

 • bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen
 • verbeteren van de leerprestaties van kinderen
 • extra investeren in kinderen met achterstanden
 • optimaal ontwikkelen en benutten van talenten van kinderen
 • verbeteren van de gezondheid en leefstijl van kinderen op langere termijn
 • gelijke kansen voor alle kinderen
 • opvang voor kinderen van werkende ouders
 • voorzieningen in de buurt behouden of creëren
 • bewustwording van gezonde leefstijl door voldoende aanbod in sport, bewegen, cultuur en ontspanning
 • ouders faciliteren in het combineren van werk en opvoeding van hun kinderen


We streven via een groeimodel gefaseerd naar een eindsituatie in 2023 waarin de leerlingen van de Gezonde Basisscholen van de Toekomst:

 • minimaal vier keer per week één uur extra matig intensief bewegen
 • minimaal vier keer per week een gezond ontbijt of gezonde lunch nuttigen

De Gezonde Basisscholen van de Toekomst werken ook met gedachtegoed van de Vreedzame School: een programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap.

Ambitie 2: Duurzame inzetbaarheid van werknemers van bedrijven in de wijken en dorpen die zijn gelieerd aan Leefstijlakkoord Venlo wordt vergroot door een gezonde(re) leefstijl

Gezonde en fitte werknemers hebben vaak meer werkplezier, minder ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit. Ze zijn duurzamer inzetbaar en kosten de werkgever minder aan ziektekosten. Een zieke werknemer kost gemiddeld 250 euro per dag aan directe en indirecte kosten: loondoorbetaling, arbodienstverlening, de kosten voor vervangend personeel of verlies van productie of dienstverlening. Steeds meer bedrijven en organisaties willen daarom werk maken van de gezondheid en leefstijl van hun medewerkers.

Stakeholders op het gebied van gezonde(re) leefstijl (sport en bewegen, voeding, slaap, mentale belastbaarheid) gaan samen bekijken hoe ze de inwoners van de wijken en dorpen die zijn gelieerd aan Leefstijlakkoord Venlo fitter, gezonder en vitaler kunnen laten leven. Insteek is dat hun duurzame inzetbaarheid wordt vergroot of dat ze meer perfectief op een baan of leerwerkplek hebben omdat ze een betere leefstijl hebben.

Ambitie 3: Senioren hebben hogere participatie aan wijkactiviteiten en ervaren meer kwaliteit van leven

Venlo heeft de ambitie om in 2025 de gemeente met de meest actieve en fitte inwoners van Nederland te zijn. In die ambitie staat nadrukkelijk omschreven: actief. Dat wordt vertaald als: participeren in het verenigingsleven en sociaal-maatschappelijk leven. In Leefstijlakkoord Venlo projecteren we deze ambitie op de leeftijdsgroep 70+. We willen in 2023 de participatie aan wijkactiviteiten vergroten. Hiervoor is in 2021 een 0-meting uitgevoerd onder 70-plussers. Dezelfde meting zal in 2023 opnieuw worden uitgevoerd. In de wijkpeiling zal worden ingezoomd op deelname aan activiteiten binnen de wijk als ook activiteiten in de gemeente Venlo. Activiteiten moeten in dit kader worden gezien als aanbod op het gebied van sport/bewegen, cultuur, hobby, evenementen, en contacten met buren.

In de wijkpeiling in 2023 zullen we de 70-plussers ook vragen naar hun kwaliteit van leven. Uitgangspunt is dat ook het gevoel van meer kwaliteit van leven in 2023 is toegenomen.

Ambitie 4: Versterken duurzame en vitale sportverenigingen, gelieerd aan de wijken en dorpen binnen Leefstijlakkoord Venlo

Vrijwilligers van sportverenigingen en inwoners van de aan het Leefstijlakkoord Venlo gelieerde wijken en dorpen met interesse om (bestuurlijk) betrokken te zijn bij een sportvereniging, krijgen de gelegenheid om opleidingen te volgen. Hiervoor worden vouchers beschikbaar gesteld. Ook huidige bestuursleden krijgen de mogelijkheid om een verdiepende opleiding te volgen. Het beschikbaar stellen van vouchers gebeurt in samenspraak met de adviseur lokale sport. Door in de wijk of het dorp potentieel kader te werven en bestaand kader verder te scholen, willen we bijdragen aan duurzame en vitale sportverenigingen.

Ambitie 5: Tegengaan voedselverspilling en stimuleren gezonde voeding(educatie)

De praktijk leert dat supermarkten en restaurants wekelijks voedsel weggooien, omdat het over datum is c.q. dreigt te gaan. Tegelijkertijd is er nog veel winst te boeken als het gaat om gezond eten in huishoudens. En ten derde maken scholen zich sterk voor educatie als het gaat om gezonde voeding. De Gezonde Basisscholen van de Toekomst gaan actief aan de slag met gezonde voeding.

Ambitie 6: Minder conflicten, minder pesten en geen seksueel misbruik bij sportverenigingen door de proactieve inzet van het project de sociaal veilige vereniging, zodat sporten leuker, veiliger en zorgeloos is

Sporten en bewegen in een sociaal veilige omgeving zou voor iedereen vanzelfsprekend moeten zijn. Grensoverschrijdend gedrag, dat kan echt niet. Die vanzelfsprekendheid komt echter niet vanzelf en heeft binnen de sportvereniging aandacht nodig. Verenigingen in de wijken en dorpen die zijn gelieerd aan Leefstijlakkoord Venlo kunnen hulp krijgen in het opzetten van beleid rondom voorkoming van seksueel misbruik, pesten, conflicten, enz, zodat kinderen uit de wijk in een sociaal veilige omgeving hun sport kunnen uitoefenen.

Ambitie 7: Minder overgewicht

Een kwart minder mensen lijdt aan overgewicht. Ook lijdt 40% minder mensen aan ziekten die aan obesitas zijn gerelateerd, zoals diabetes, hart-, vaat- en leverziekten.

Ambitie 8: Minder roken

Een rookvrije generatie: geen kind rookt, of begint daar ooit aan.

Lokaal Sportakkoord Venlo.

Rol van onderwijs en overheid.